Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy w Siedlisku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze (500+),
- zasiłek rodzinny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- fundusz alimentacyjny.

Wnioski przyjmowana będą w Punkcie Informacyjnym i pokoju nr 3 codziennie w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Druki dostępne są pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

pełna treść >>

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w powiecie nowosolskim na 2017 rok


CEL PROGRAMU:
zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka gruczołu krokowego oraz podniesienie świadomości zdrowotnej wśród mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego.

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ REALIZUJĄCE PROGRAM:
1.    NZOZ „Rodzinne Centrum Medyczne", ul. Mickiewicza 1, 67-115 Bytom Odrzański.
2.    NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, ul. Polna 1, 67-416 Konotop
3.    NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, ul. Krótka 2, 67-415 Kolsko
4.    NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, Chełmek 62
5.    NZOZ „ARKA-MED", ul. Obywatelska 5, 67-120 Kożuchów
6.    NZOZ Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. Szprotawska 21, 67-120 Kożuchów
7.    NZOZ Przychodnia Lekarska „PRIMUM", ul. Zacisze 4 a, 67-120 Kożuchów
8.    Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Kochanowskiego 8 a, 67-106 Niedoradz
9.    NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „MEDICUS", ul. Kuśnierska 5, 67-100 Nowa Sól
10.    Lekarska Spółka Partnerska BIS, ul. Wojska Polskiego 58, 67-100 Nowa Sól
11.    Lekarska Spółka Partnerska BIS, ul. 9 Maja 10, 67-100 Nowa Sól
12.    NZOZ Poradnia Rodzinna, Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej „DOZA-MED", ul. Witosa 11, 67-100 Nowa Sól
13.    NZOZ „ZATORZE", ul. Wojska Polskiego 43, 67-100 Nowa Sól
14.    NZOZ Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 2, 67-124 Nowe Miasteczko
15.    Przychodnia Lekarska „ZDROWIE", ul. Kupiecka 1, 67-00 Nowa Sól
16.    „VITA" Zespół Lekarza Rodzinnego, ul. Dworcowa 2, 67-106 Otyń


W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO:
-    konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
-    badanie per rectum
-    badanie PSA,


-    w zależności od wyniku badania PSA badanie USG jamy brzusznej łącznie z gruczołem krokowym WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:
Program skierowany jest do mężczyzn z grup ryzyka, zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosolskiego

Pacjent zakwalifikowany na badanie będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na udział w programie oraz przetwarzanie danvch osobowych
niezbędnych dla potrzeb realizacji i monitorowania programu

LICZBA BADAŃ OGRANICZONA!

Osoba do kontaktu: Jolanta Bura tel. 68 458 67 42

JAZZ W PAŁACACH, DWORKACH I ...

23 lipca - niedziela

godz. 17:00 - ZAMEK W SIEDLISKU

godz. 17:00 - rejs Laguny z Siedliska do Bytomia Odrzańskiego (cena biletu dla dorosłych 18,00 zł)

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach.
§ 2.
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Siedlisku, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.18./2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach” w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00 ,
na adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6.
4. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siedlisko.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode