Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Na stronie internetowej Gminy Siedlisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siedlisko w dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 16.02.2018 r. żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r. poz. 1817/ nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.
 


Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus

Lubuska Unia Światłowodowa

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_swiatlowod.pdf)deklaracja zainteresowania811 kB

Informacja azbest

Wójt Gminy Siedlisko uprzejmie informuje mieszkańców, iż w 2018 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Siedlisko. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania ww. kosztów winny złożyć  wniosek w Urzędzie Gminy  w Siedlisku, Pl. Zamkowy 6 o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest do dnia 30 marca 2018 r.   

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2018/2019  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

12.02 -28.02.2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03 – 23.03.2018 r.

23.04 - 11.05.2018 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

26.03 – 30.03.2018 r.

14.05 – 18.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

uwaga; zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola

do 05.04.2018 r.

do 23.05.2018 r.

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka

06.04 – 13.04.2018 r.

24.05 – 06.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2018 r.

08.06.2018 r.

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Podstawa: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole albo inna forma wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko, nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Kandydat do przedszkola objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 punktów,

2) Rodzina jest w trudnej sytuacji losowej( rodzinne zdarzenie losowe) lub zdrowotnej( ciężka lub przewlekła choroba jednego z rodziców) – 5 punktów,

3) Oboje  rodziców(lub rodzic samotny) pracują lub studiują w trybie dziennym – 5 punktów,

4) Rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym  przedszkolu – 5 punktów,

5) Kandydat do przedszkola posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 5 punktów,

6) Kandydat do przedszkola, którego rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim- 5 punktów.

 

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode