Życzenia noworoczne

Środki finansowe dla OSP

W dniu 17.10.2018 r. Wójt Gminy Siedlisko podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

21 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Siedlisko odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlisku oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Siedlisko zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę  20640,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 20433,60 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 1% 206,40 zł.
Zakupiono :

 

Dla OSP Siedlisko

- Defibrylator AED Philips w skrzynce Peli+ klucz pediatryczny

-  4 Latarki kątowe ADALIT 300

- Detektor pradu przemiennego AC Hot-Stick

- Bosak dielektryczny NUPLA

- Najaśnica akumulatorowa Peli

 

Dla OSP Bielawy

- Piła do drewna Stihl MS 461

- Zestaw flar w walizce

 

W uroczystym przekazaniu udział wzięli  Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupione wyposażenie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, umożliwi jednostce OSP udzielanie profesjonalnej pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych i przestępstw oraz skróci czas dotarcia do poszkodowanych i udzielenia im pomocy specjalistycznym sprzętem.
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Siedlisko  realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

 

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Siedlisko oraz szkodliwość azbestu

13.11.2018 r.

Gmina Siedlisko po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestui wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ze 100%  dofinansowaniem kosztów realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiskai gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

             W miesiącu czerwcu i lipcu br. przeprowadzone zostały prace polegające na odbiorze, demontażu  i utylizacji wyrobów zawierających azbest, od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski.

Prace usuwania azbestu zostały wykonane przez firmę IMAK Krzysztof Szymczakul. Norwida 11/14, 98-100 Skierniewice, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.

W bieżącym roku unieszkodliwionych zostało łącznie 12,455 Mg (1092 m2) odpadów zawierających azbest.

             Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali w tym roku z dotacji, za mobilizacjęw usunięciu azbestu ze swoich nieruchomości. Dzięki temu w istotny sposób przyczynilisię do ochrony środowiska, w którym wszyscy egzystujemy.

 

Podstawowe cele zadania:

  • pomoc mieszkańcom Gminy Siedlisko w realizacji kosztownej wymiany płytcementowo-azbestowych,
  • unieszkodliwienie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem,
  • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
  • sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

 

Mieszkańców, którzy zainteresowani są usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości w 2019 roku zapraszamy do składania wniosków do Urzędu Gminyw Siedlisku.

O terminie naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu poinformujemy na stronie internetowej oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Siedlisku oraz tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szkodliwość azbestu.

            W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegało to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest, a pracownicy zakładów przetwórstwa azbestu uzyskali uprawnienie do kompleksowej opieki medycznej.

             Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, nadal potrzebne jest dalsze podejmowanie działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności. Zwiększającesię ryzyko wystąpienia chorób azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci związanejest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się w dalszym ciągu w środowisku komunalnym. Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji,np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej.

            Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnejw ciągu życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe. Rodzaje azbestu są umieszczonena liście czynników rakotwórczych, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 11.09.1996 r. Dz. U. Nr 121, poz. 571, w sprawie czynników rakotwórczychw środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonychna te czynniki. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skądsą usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikająone do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia: pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli, międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej. Przy niewłaściwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych obiektów może przekraczać kilka, a nawet kilkanaście mln włókien/m3. Nie ustalono progowej dawki zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu, której przyjęcie przez organizm jest obojętne dla zdrowia lub poniżej której mnie występują nowotwory.

Każda więc dawka czynnika szkodliwego powinna być w miarę możliwości eliminowanaz otoczenia człowieka, chodź jej obecność nie musi spowodować efektów zdrowotnych.

Akademia Niepodległości

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode